Domov pro seniory

NABÍZENÉ SLUŽBY:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována za úhradu, maximální výše úhrad za vykonávání některých činností při poskytování služby je regulována vyhláškou k zákonu o sociálních službách. (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

OKRUH OSOB, KTERÝM JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY

Služba je určena všem osobám mající trvalý pobyt na území ČR, bez rozdílu rasy, vyznání, sociálního či politického postavení od 50 let věku se sníženou soběstačností, s chronickým onemocněním, či trvalým hendikepem, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. A tuto péči není možno trvale zajistit v domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých, terénních či ambulantní sociální služby.

KOMU NAŠE SLUŽBA URČENA NENÍ

Služba není určena:

 • osobám, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osobám, které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení
 • osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
 • osobám, jejichž chování, by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo alkoholu

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY

Posláním domova pro seniory KOUSEK NEBE s.r.o. je poskytování sociálních, ošetřovatelských a pečovatelských služeb s podporou soběstačnosti svých uživatelů.

Domov poskytuje služby mužům i ženám, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánovaná komplexně, individuálně, což umožňuje uživatelům se rozhodovat o dalším způsobu života. Je poskytována taková míra podpory, která zachovává v maximální možné míře soběstačnost a rozvíjí již získané schopnosti uživatele.

Poslání Domova je taktéž rozvíjet sociální kontakty - podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu. Rodinu uživatelů považuje personál za důležitý zdroj informací k navázání vztahu s uživatelem a tvorbě individuálního plánu péče.

CÍLE, KTERÝMI NAPLŇUJEME POSLÁNÍ

Dlouhodobé cíle domova pro seniory jsou:

 • udržet a rozvíjet co nejvíce schopností uživatelů
 • poskytnout bezpečnější domov a důstojné podmínky k životu
 • přizpůsobovat službu potřebám a přáním jednotlivých uživatelů
 • podporovat udržování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím
 • podporovat uživatele v běžném způsobu života
 • poskytovat sociální službu odborně

 

Dlouhodobým cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora Uživatelů v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálních potřeb uživatelů a jejich stanovených cílů.

 

Dalšími dlouhodobými cíli Domova jsou:

 • Efektivní hospodaření organizace – s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje, investice realizovat v souladu se stanoveným rozpočtem
 • Revitalizace venkovních prostor ve dvorní části objektu pro účely relaxace, posezení, setkávání za příznivého počasí venku
 • Zajištění obnovy jednotlivých částí objektu tak, aby byl přizpůsoben požadavkům současné služby

 

Krátkododobé cíle poskytované sociální služby:

 • Zlepšit kvalitu bydlení, prostředí a podmínek poskytování sociální služby
 • Zvyšování celkové kapacity domova - postupné navyšování kapacity ze současných 22 lůžek až na 40
 • Odstraňování bariér - zkvalitnění a zajištění modernějšího bezbariérového přístupu do objektu
 • Zkvalitnění bydlení uživatelů- dovybavení pokojů zrcadly a nástěnnými hodinami, respektovat přání uživatelů zvolit si rozmístění nábytku na pokoji, respektovat přání uživatelů dovybavit si pokoj vlastním nábytkem (v závislosti na prostorové kapacitě pokoje)
 • Zvyšování kvality volnočasových aktivit – zapojením dobrovolnických organizací
 • Zkvalitnění podmínek pro poskytování sociální služby - zbudování nových skladových prostor pro pomůcky, dle potřeby
 • Zvyšování kvality stravy- možnost podílet se na sestavování jídelníčku, v případě nespokojenosti s dodavatelem stravy
 • Zvyšování odbornosti personálu- výběr vzdělávacích programů zaměstnanců dle potřeb organizace a aktuální skladby uživatelů

ZÁSADY

 • Nezávislost, soběstačnost: služba poskytuje přiměřenou míru podpory, tak abyste byli co nejméně závislí na službě a pracovnicích. Podle svých možností a schopností máte zodpovědnost za vlastní rozhodování
 • Zapojení se do běžného života: způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života, zachování přirozených vazeb na komunitu
 • Důraz na potřeby jednotlivce: služby jsou Vám „šité na míru"
 • Respektování soukromí: Pracovníci služby budou vždy zachovávat Vaše soukromí
 • Mlčenlivost: o všech údajích, se kterými pracujeme, zachováváme mlčenlivost
 • Partnerství: jste naším rovnocenným partnerem
 • Respektování lidské důstojnosti: službu poskytujeme tak, abychom zachovali Vaši důstojnost
 • Dodržování lidských práv a svobod: při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv a svobod

Záruka kvality

Domov pro seniory KOUSEK NEBE s. r. o. je zapsán v registru sociálních služeb a poskytování se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

Kde službu poskytujeme

Naše služby jsou poskytovány v sídle společnosti KOUSEK NEBE s. r. o. V tomto místě je výborná občanská vybavenost. V dosahu 1 km se zde nachází Magistrát města Ostravy, Úřad práce Ostrava, supermarket, tramvajová, autobusová i trolejbusová zastávka. Nedaleko je rovněž Městská nemocnice Ostrava, Ústřední autobusové nádraží, vlakové nádraží Ostrava – střed, Ostrava – Stodolní a nákupní centrum Karolina a Nová Karolina. Kancelář společnosti KOUSEK NEBE s. r. o. sídlí na adrese: Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Jedná se o dobře dostupné místo přímo v centru Ostravy.

 

 

Kvalifikovaný personál

Naši službu poskytují kvalifikovaní pracovníci. Sociální pracovnice mají vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, pečovatelé a pečovatelky mají způsobilost získanou středoškolským vzděláním v oboru ošetřovatelství nebo kurzem pracovníka v sociálních službách. Služba KOUSEK NEBE s. r. o. má také zdravotnického asistenta.

Pro naše uživatele dále zajišťujeme pravidelné návštěvy praktické lékařky (uživatel si může ponechat svého praktického lékaře) a dle potřeby dalších specialistů jako je psychiatr, ortoped, urolog.

Spolupracujeme také s agenturou domácí péče, která našim uživatelům provádí potřebná zdravotnická ošetření.

 

 

 

Jak se stát naším uživatelem

Kontaktovat nás můžete telefonicky, písemně nebo osobně na naší adrese. Na webových stránkách najdete formulář žádosti o poskytnutí sociální služby, který je k dostání i v naší kanceláři. Naši pověření pracovníci Vám předají veškeré potřebné informace a domluví si s Vámi osobní schůzku. Již po zaslání žádosti budete zapsání do evidence zájemců o službu. Pokud bychom byli nuceni Vás odmítnout z kapacitních důvodů, ponecháme si Vás v této evidenci a později Vás můžeme kontaktovat.

Pokud se rozhodnete stát se uživatelem služeb domova pro seniory Kousek nebe s.r.o. a nebudou nám bránit níže uvedené důvody, můžeme s Vámi uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby v domově pro seniory.

 

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

 • kapacita domova pro seniory je plně využitá
 • domov pro seniory neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá
 • žadatel v uplynulém půl roku již využíval služeb organizace a porušil podmínky, z tohoto důvodu byla s uživatelem ukončena smlouva

 

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Vzor smlouvy si můžete prostudovat doma ještě před podepsáním. Při podpisu ji s Vámi ještě pročteme a odpovíme na Vaše dotazy. Smlouva se uzavírá písemně ve dvou vyhotoveních. Součástí smlouvy je také soubor vnitřních pravidel.

Smlouvu můžete vypovědět bez udání důvodu. My můžeme smlouvu vypovědět jen na základě porušení vnitřních pravidel ze strany uživatele.

 

 

 

Individuální přístup

Chceme, aby naše služby vycházely z Vašich potřeb a přání a proto naši pracovníci sestavují se všemi uživateli tzv. individuální plán. Tento plán je vytvořen přibližně do měsíce od podepsání smlouvy. Do této doby zjišťujeme Vaše přání a potřeby. Individuální plán je v průběhu služby přehodnocován.

 

 

Ochrana práv

Naše služby jsou poskytovány s ohledem na ochranu a dodržování Vašich práv. Pracovníci při své činnosti dodržují a respektují Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod. Máme pro to také vytvořeny své vnitřní předpisy.

 

 

Stížnosti

Uživatelé, i jejich rodinní příslušníci či blízcí mohou podat stížnost na některého z pracovníků nebo na službu jako takovou. Tato stížnost může být podána buď ústně nebo písemně, a to kterémukoli pracovníkovi společnosti nebo ředitelce společnosti. Stěžovat si můžete také anonymně pomocí předtištěného formuláře, nebo kousku papíru, který vhodíte do schránky. Ta se nachází na každém oddělení doma pro seniory. Rodinní příslušníci mohou využít také Knihy přání a stížností, která visí v chodbě při vstupu do budovy.

 

 

Co je to příspěvek na péči

Příspěvek na péči je dávka hrazená ze státního rozpočtu určená lidem, kteří potřebují pomoc při péči o svou osobu. Příspěvek se vyplácí podle zjištěného stupně závislosti. Tyto stupně jsou čtyři a každý z nich odpovídá určité výši dávky.

 • I. stupeň - 880 Kč
 • II. stupeň - 4.400 Kč
 • III. stupeň - 8.800 Kč
 • IV. stupeň - 13.200 Kč

Podrobné informace o příspěvku na péči najdete v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 7 – § 30.

Pokud o příspěvek nemáte zažádáno, pomůžeme Vám s jeho vyřízením.

 

 

Ke stažení

KOUSEK NEBE s.r.o.

Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava

727 934 655 | Bc. Cecílie Sehnalíková - ředitelka
602 616 370 | Bc. Jaroslava Dudová - sociální pracovnice
602 625 068 | přímá péče
595 172 575 | pevná linka

e-mail: kousek.nebe@volny.cz

Provozní doba kanceláře:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

Váš e-mail:
Neplatný email!
Text zprávy:
Nenapsali jste žádný text

  Nový kod
Neplatný ověřovací kod